Lord Lombo – Emmanuel


Je te prie
Je te cherche
Je te veux
Roi de mon cœur

Je te loue
Je t’adore
J’te célèbre
Roi de mon cœur

Emmanuel eh eh
Emma Emma
Dans mes moments de doute
Je sais que tu es là
Emma Emma
Même quand je pleure Emma
Tu essuies mes larmes
Emma Emma
Nani ango na kokanisa na yo
Na likolo p’awa na se
Po na kati ya motema na nga
Je ne connais qu’un seul Amour
Nzamb’oyo a ndima ko mi kaba
Ko mi pesa mobimba
Mokonzi oyo a koka na nionso
Oza nionso ya motuya na nga

Mots-clés :